Kırklareli’nin Coğrafi Yapısı

Konumu
Kırklareli Marmara Bölgesi’nin Trakya tarafında, Istıranca ve Ergene bölümleri üzerinde bir sınır ilimizdir. 41*14′ – 42*00′ kuzey enlemleri ile, 26*53′ – 28*13′ doğu boylamları arasında yer alır. ilin kuzeyinde Bulgaristan, doğusunda Karadeniz, güney-doğusunda İstanbul, güneyinde Tekirdağ, batısında Edirne bulunur. Merkez ilçenin denizden yüksekliği 266 m. ilin yüzölçümü 6550 Km dir.

Yeryüzü Şekilleri ve İklimi
Kırklareli, Marmara Havzası’nın kuzey bölümünü meydana getiren Istıranca Dağları ile Meriç Havzası’nın doğusundaki Ergene Vadisi üzerinde yer alır. Kuzeyi, kuzeyba-tı-güneydoğu yönündeki Istırarca Dağlarıyla kaphdır. Yaşlı bir çekirdeği olan bu dağların, Büyükdere ve Revze Deresi kaynaklarının kuzeybatısındaki kısmı daha yayvan ve alçaktır. Burada yükselti 750 m.’yi geçmez. Güneydoğu kısmı ise daha dar ve yüksektir. Dağın 1030 metrelik zirvesi (Mahya Tepesi) bu bölümdedir.
Doruk çizgisinin kuzeye yakın oluşuyla bu yakada kış ve ilkbahar kabaran akarsular kısa ve hızlı akışlıdır. Bu derelerin en uzunu Bulgaristan sınırını oluşturan (Mutlu Dere) Revze Deresi’dir. Derelerin Karadeniz ağızlarında içinde göller bulunan bataklık düzlükler vardır. İl akarsularının çoğu, birbirine paralel, kuzeydoğu-güneybatı yönünde akarak Ergene suyuna karışır ve Ege Denizi’ne dökülür.
Istıranca Dağlan’nm nemli ve serin rüzgarlara açık kuzey yamaçlarında yağış miktarı yüksektir. Eteklerinden yükseklere doğu çıkıldıkça daha da artar. Buraları kesif kayın ormanıdır.
Isürancalar’ın doruk çizgisinin güneyinde, yüksek ve engebeli dağ örünümü, yerini, yumuşak eğimli, yayla görünüşlü sutlara, kayınlar da yerini orman altı örtüsü bakımından fakir olan meşe ve gürgenlere bırakır. Burada yağışlar azalır. Tahribat yüzünden azalan ormanlar, güneye doğru lekeler halinde uzanır. Sıcaklık da güneye doğru artar.
Bu yapı içinde iklim de iki farklı yapı gösterir. Karadeniz kıyılan bol yağışlı, kışları oldukça sert, yazlan serin; iç kısımlar, yazlar sıcak, kışlar sert yağışlar daha az kış ya-ğışları daha çok kar şeklindedir.

Akarsular
Kırklareli ili, ülkemizin orta büyüklükteki havzalan olan Marmara ve Meriç hav/a-lan üzerindedir. Marmara Havzası çok sayıda akarsu havzasının birliğiyle oluşur. Meriç Havzası’nı ise Meriç ve kollan oluşturur.
Meriç Havzası: Ülkemizin tarımsal faaliyetler bakımından en önemli havzaların
daıuiır. Havzanın su toplama alanı 14.500 km2 kadardır. Ortalama yıllık su miktarı ise
yaklaşık 1 milyar m3 tür. Havzada 1.223.000 hektan sulanabilir nitelikle 1.381.(XX) hektar ova bulunmaktadır. Kırklareli’nin batı, güney ve güneydoğu toprakları bu hav/a nın Ergene Havzası bölümündedir. Havzanın, hepsi Meric’in kolu olan akarsuları şunlardır: Ergene Irmağı, Paşaköy Deresi, Sulucak Deresi, Lüleburgaz Deresi, Babaeski (Şeytan) Deresi, Teke Deresi.
Marmara Havzası: Havzanın su toplama alam 24.000 km2 kadardır. Yağışlı Kara
deniz kesimini de içine alan Havza’nın yıllık ortalama su miktan 6 milyar m- tür. Huv-za’du 237.000 hektan sulanabilir nitelikte 319.000 hektar ova bulunmakladır. Havza’nın) kına ve hızlı akışlı olan akarsularının tümü Karadeniz’e dökülür. Başlıcalan şunlardır: I (rrııiRcçil Deresi, Bulanık Dere, Pabuç ve Kazan Dereleri. Revze Deresi (Mutlu Dere) Ayrıca, önemlileri. Efendi Çayı, Bahçeköy Deresi, Çilingoz deresi olan çok sayıda küçük akarsu bulunmaktadır.

Göller ve Barajlar
Kırklareli’de çok sayıda küçük göl vardır. Bunların çoğu İğneada çöküntü alanındadır. III. zamanın sonu ile IV. zamanın başlarında dolgu maddeleri ve kumulların akarsuların önlerini kapatmasıyla Karadenizle bağlantılı lagün gölleri ve küçük vadilerin sıkışma ve kayma yoluyla kapanmasıyla da küçük göller oluşmuştur.
Erikli Gölü: Iğneada’mn kuzey kıyısında, kumul sıraları arasında, dar ve uzun bir göldür. Kışın, kuzeyindeki bir ağızla Karadeniz’e boşalan gölün çevresi sazlık ve bataklıktır. Yazın denize açılan ağız kumullarla kapanır. Erikli gölü’ne. Efendi Çayı, Geyik Dere, Mavroça Deresi dökülen başlıca akarsulardır.
Mert Gölü (Kocagöl): Iğneada’mn güneyinde, düz kıyıyı izleyen kumulların gerisindeki düzlük alandadır. Yaz aylan kapanan bir ağızla kuzeyinden Karadeniz’le bağlantılıdır. Gölün çevresi iç ve dış turizm açısından potansiyeli olan vahşi bir güzelliğe sahiptir. Çevresindeki sazlık ve bataklığın hemen arkasından orman başlamaktadır. De-ringeçit Deresi bu göle akar.
Sakpınar Gölü: Aypolos iskelesi yöresindeki düzlüğün bir kısmını kaplar. Çevresi doğusu hariç ormanlıktır. Bulanık Deresi’nin vadisindedir. Vadinin denize açıldığı ağızın önünde bir kumul sırası vardır.
Diğer Göller ve Göletler: Sakpınar gölünün gerisindeki, Bulanık Dere Vadisi’nin genişlediği düzlüğe açılan, küçük vadilerin, ağızlarının kapanmasıyla oluşmuş küçük göller vardır. Bunlar vahşi güzellikleriyle dikkat çeken. Hamam Gölü ve Pedina Gölü’dür.
Ayrıca, Midye’nin kuzey ve güney koylarında, Kastros ve Çilingoz’da daha çok yaz aylarında oluşan lagün gölleri vardır.
Bunlardan başka, gölet yapımına uygun olan Ergene Havzası’nda Toprak Su Genel Müdürlüğü, az da olsa Modern sulamada yararlanılan göletler yapmıştır. Bunlar, Pınar-hisar’a bağlı Yancıklar ve Osmancık, Merkez ilçeye bağlı Bayramdere ve Deve çatağı, Lüleburgaz’a bağlı Ceylanköy’dedir.
İki adet barajımız vardır. Karakaya Barajı ve Kazankaya Barajı. Karakaya Barajı bilmiş olup halen tarım alanında sulama işlevine devam etmektedir. Kazankaya Barajı inşaat halinde olup hem tanm alanında sulama için kullanılacak hem de şehrin su ihtiyacını karşılayacaktır. Bu nedenle su antma tesisleri bitmiş durumdadır.
Kırklareli ilinin doğusu boydan boya Karadeniz kıyışıdır. Revze Deresi’nin (Mutlu Dere) ağzından girintili çıkıntdı bir yapıda güneye uzanan kıyı, Limanköy’de batıya dönerek doğal bir liman oluşturur. Kıyılar genellikle kayalıktır. Vadi ağızlan ve koylarda kumullar vardır.
Limanköyden sonra kıyı güneye doğru dikliği azalarak, hemen hemen deniz seviyesine inerek İğneada havzasına vanr. Burada, göller, bataklıklar ve kumullar bulunur. Sakpınar Gölü’nden sonra kıyı dikleşir. Kıyıköy, Kastros ve Çilingoz koylannda yeniden geniş kumluklar görülür.
Kırklareli’nin kıyılannda doğal liman çok azdır. Limanköy en önemli limanıdır. Orası da sadece kuzey ve kuzeydoğu rüzgarlarına kapalıdır. Kıyı bütün olarak kuzey, kuzeybatı, kuzeydoğu, güneydoğu rüzgarlanna açıktır.

uçak biletitravesti