Kuruluş Konuşması

Ticaret Odasının Kutulusu ile ilgili olarak Kumcu Heyet Başkanı Gazeteci Ali Rıza Bey’in konuşması

TİCARETTEKİ VAZİYETİMİZ
Muhterem tüccar arkadaşlar.
Maalesef çok bariz ve açık bir düşkünlüğümüz var. tüccarlarımız: hemen hemen umumiyetle sevki tabii altında iş görmektedirler.
Reklâm, propaganida ve saire gibi ihüyacatı tabiiyyeden sarfınazar henüz bir varlık etrafında toplanmış zümremiz yokitur.
Çok vasi ve selâhiyettar nizamnamesi olduğu halde Ticaret Odamız bir isimden ibarettir. Millet büyük gazasını memleketi kurtarmakla bitirdi. Bu bitince ikinci bir harp başladı, en mühemmi iktisat ve ticaret muharebesidir. Hâlâ Kuru’ülâi vesaitle ticaretin ilerlemesini, zenginliği beklersek beyhudedir. Yer yer iktisat harplerinde mağlubiyet bizi fakru zarurete sürükleyecektir. Ne için Borsa ile alâkadar değiliz.
istanbul’un yanıbaşında yaşıyoruz, bize ticaret faaliyetlerini kim temin edecek, bir iş bankası tahsisi için yapılan hareket neden tevakkuf etti. Ne için ticaret işlerimizde başımızdaki sermayedarlar ve tüccarlar bize yol göstermiyor. Körebe oyunu gibi hergün ortaya atılıp batan küçük esnaf ve tüccar zümresi neden himaye görmüyor.
Çok rica ederiz, memleketin saadet ve serveti namına hareketa gelmeli, bu işleri başarmağa gayret etmelidir. Bir Ticaret Odasından çok büyük hizmet ve himmetler bekliyoruz.
Adetleri beşyüze varan tüccar ve esnafın hiçbirisinin bir merasime tabi olmadan Ticaret Odasının vücut veya ademinden malumattar olmadan ifayı ticaret etmesine müsade vermemeli, hem Oda’ya varidat temin etmeli, hem de Oda’yı memlekete müfid bir hale getirmelidir.
Bu gidiş iyi bir gidiş değildir alâkadar tüccarlarımızı vazife başına davet ediyoruz, bunu da bir borç telakki ederiz.
ALÎ RIZA 1950’den günümüze kadar Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası. Oda Meclis. Yönetim Kurulu ve Başkanlan ve görev süreleri:

Meclis Başkanlan Yönetim Kurulu Başkanları Ferudun Cicioğlu 2 yıl Yakup Gürel 2 yıl Ahmet Vcral 3 ” Ahmet Ziya Çetintaş 2 ” Fethi Tabak 5 ” Sıtkı Pekip 5 ” Yakup Gürel 3 ” Burhan ince I ” Mehmet Öztürk 3 “İbrahim Gürver 1 ” Ziya Göre l ” Abdi Hersek 2 ” Mehmet Akyürük 1″ Eşref Buzol 1 ” Murat Hersek 1 ” Sami Özturhan 4 ” Abdi Hersek 16″ Mümin Babat 1 ” Dündar Çetintaş (görevli) Fahri Kayrak 13″ Mehmet Akyürck 1 ” Hasan Buzol (görevli) 1950 den günümüze Oda Genel Sekreterleri ve görev süreleri Mehmet Ali Basut 1950-1960 Recep Deliorman 1961-1980 Ergün Gürdal 1980-

uçak biletitravesti